kansspelbelasting 2018

Per 1 januari 2018 is de wet op de kansspelbelasting aangepast.

Hoofdstuk I. Belastingplicht

Artikel 1

 • 1 Onder de naam ‘kansspelbelasting’ wordt een directe belasting geheven van:

  • a. degene die gelegenheid geeft tot deelname aan binnenlandse casinospelen, de houder van een vergunning voor de exploitatie van speelautomaten als bedoeld in artikel 30h, eerste lid, van de Wet op de kansspelen, ten aanzien van de onder diens vergunning in Nederland geplaatste fysieke speelautomaten waarop een kansspelautomatenspel wordt gespeeld en degene die opbrengst geniet van zonder een vergunning als bedoeld in artikel 30h, eerste lid, van de Wet op de kansspelen in Nederland geplaatste fysieke speelautomaten waarop een kansspelautomatenspel wordt gespeeld;

  • b. degene die gelegenheid geeft tot deelneming aan binnenlandse kansspelen welke via het internet worden gespeeld;

  • c. de gerechtigden tot de prijzen van binnenlandse kansspelen, niet zijnde casinospelen, kansspelautomatenspelen of kansspelen welke via het internet worden gespeeld;

  • d. de in Nederland wonende of gevestigde gerechtigden tot de prijzen van buitenlandse kansspelen, niet zijnde:

   • 1°. casinospelen en kansspelautomatenspelen die worden gehouden door natuurlijke personen of door lichamen van wie er een of meer wonen of zijn gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte;

   • 2°. kansspelen welke via het internet worden gespeeld;

  • e. de in Nederland wonende of gevestigde gerechtigden tot de prijzen van buitenlandse kansspelen welke via het internet worden gespeeld.

 • 2 Onder kansspelautomatenspel wordt verstaan een kansspel dat bestaat uit een door de speler in werking gesteld mechanisch, elektrisch of elektronisch proces, waarbij het resultaat kan leiden tot rechtstreekse of niet-rechtstreekse uitkering van prijzen, met inbegrip van extra speelduur.

Hoofdstuk III. Vrijstellingen

Artikel 4

 • 1 Indien artikel 1, eerste lid, onderdeel c of d, van toepassing is, is van de belasting vrijgesteld:

  • a. de prijs die niet meer bedraagt dan € 449;

  • b. de prijs welke niet uitgaat boven de prestatie welke staat tegenover de deelneming uit hoofde waarvan aanspraak op de prijs bestaat.

 • 2 Alle prijzen uit loterijen en prijsvragen welke verschuldigd zijn door dezelfde schuldenaar en vallen op loten of onderdelen van loten op grond van dezelfde toevallige gebeurtenis, worden voor de toepassing van het eerste lid tezamen als één prijs beschouwd.

Hoofdstuk IV. Tarief

Artikel 5

 • 1 De belasting bedraagt 30,1 percent.

 • 2 Neemt, in het geval waarin artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van toepassing is, degene die de prijs verschuldigd is, de belasting voor zijn rekening, dan wordt voor het berekenen van de belasting de prijs met 1000/699 vermenigvuldigd.

 

Kansspelbelasting De belastingdienst 2018

Wie moet waarover kansspelbelasting betalen?

Organisatoren van kansspelen

Organiseert u kansspelen, dan moet u kansspelbelasting betalen als u:

 • de organisator van binnenlandse casinospelen bent
 • de exploitant van kansspelautomaten bent
 • de organisator van binnenlandse internetkansspelen bent

Prijswinnaars bij kansspelen

Wint u een prijs in een kansspel, dan moet u kansspelbelasting betalen als u:

 • prijswinnaar bent van binnenlandse kansspelen die geen casinospelen of internetkansspelen zijn
 • prijswinnaar bent bij buitenlandse internetkansspelen
 • prijswinnaar bent bij andere buitenlandse kansspelen

Organisatoren van binnenlandse casinospelen

Als u in Nederland bent gevestigd, dan moet u kansspelbelasting betalen over uw opbrengsten van de casinospelen. Prijswinnaars van casinospelen hoeven geen kansspelbelasting te betalen.

Waarover betaalt u belasting?

U betaalt belasting over het verschil tussen de inzetten die u hebt ontvangen en de prijzen die u hebt uitbetaald. Spelen de deelnemers tegen elkaar en krijgt u daarvoor een provisie, dan betaalt u ook kansspelbelasting over de provisie.

Exploitanten van kansspelautomaten

Staat de vergunning voor het exploiteren van kansspelautomaten op uw naam? Dan moet u de kansspelbelasting betalen.

U betaalt alleen kansspelbelasting voor kansspelautomaten die u in Nederland plaatst, en die een sticker hebben met uw gegevens. De prijswinnaar hoeft over de prijs uit een kansspelautomaat die in Nederland staat, geen kansspelbelasting te betalen.

Waarover betaalt u belasting?

U betaalt kansspelbelasting over het verschil tussen de inzetten en de prijzen.

Kansspelautomaten en uw administratie

Weten waar uw kansspelautomaat aan moet voldoen? En welke gegevens u moet administreren? Lees dan de Handreiking Kansspelautomaten en een juiste administratie.

Organisatoren van binnenlandse internetkansspelen

Het is op dit moment in Nederland verboden om internetkansspelen te organiseren. Maar als u dit toch doet, dan moet u wel kansspelbelasting betalen. Prijswinnaars bij binnenlandse internetkansspelen hoeven geen kansspelbelasting te betalen.

Waarover betaalt u belasting?

U betaalt kansspelbelasting over het verschil tussen de inzetten en de prijzen  of over de ontvangen provisie.

Prijswinnaars bij binnenlandse kansspelen

Als een binnenlands kansspel geen casinospel, geen kansspelautomaat of geen internetkansspel is, dan is de prijswinnaar de belastingplichtige. Voorbeelden hiervan zijn loterijen, prijsvragen en weddenschappen. Het maakt hierbij niet uit in welk land de prijswinnaar woont.

Organisator betaalt kansspelbelasting

De prijswinnaar is de belastingplichtige, maar de organisator van het kansspel houdt de kansspelbelasting in op de bruto prijs en betaalt deze belasting aan ons. De prijs keert hij netto uit aan de prijswinnaar. De organisator mag de kansspelbelasting ook voor eigen rekening nemen. Dit gebeurt vaak als de prijs niet uit een geldbedrag bestaat, bijvoorbeeld een auto of een reis. De kansspelbelasting die de prijswinnaar ook nu niet zelf betaalt, vormt dan een onderdeel van de prijs.

Nederlandse prijswinnaars bij buitenlandse internetkansspelen

Woont u in Nederland en wint u een prijs bij een buitenlands internetkansspel, dan moet u in Nederland kansspelbelasting betalen. Als u in het buitenland al een soort kansspelbelasting betaalt over de gewonnen prijs, dan hoeft u in Nederland niet nog eens kansspelbelasting te betalen.

Waarover betaalt u belasting?

Als u een prijs hebt gewonnen bij een buitenlands internetkansspel, dan betaalt u belasting over de positieve opbrengst per maand. Deze opbrengst is het totaal van alle prijzen die u via internet hebt gewonnen min het totaal van alle inzetten die u hebt gedaan bij internetkansspelen. Als de site waarop u speelt, gebruikmaakt van accounts, gaat u uit van de afgeschreven inzetten en de bijgeschreven prijzen in dat account.

Nederlandse prijswinnaars bij andere buitenlandse kansspelen

Als u in Nederland woont en een prijs wint bij een buitenlands kansspel dat u niet via internet speelt, bijvoorbeeld in een casino in Las Vegas, dan moet u in Nederland kansspelbelasting betalen over die prijs. Als u in het buitenland al een soort kansspelbelasting betaalt over de gewonnen prijs, dan hoeft u in Nederland niet nog eens kansspelbelasting te betalen. Wint u een prijs in een casinospel of aan een kansspelautomaat binnen de EU, dan hoeft u hierover geen kansspelbelasting te betalen.

Waarover betaalt u belasting?

Als u een prijs wint bij een buitenlands kansspel buiten de Europese Unie dat u niet op het internet speelt, dan betaalt u belasting over de gewonnen prijs.